Põhikiri

MTÜ SPORDIKLUBI  SAUE  TAMMED
PÕHIKIRI
 
I   ÜLDSÄTTED

1.1 Spordiklubi Saue Tammed on vaba algatuse alusel asutatud, heategevuslikel eesmärkidel ja avalikes huvides mittetulundusühinguna tegutsev vabatahtlik ühendus, mille põhitegevus on suunatud spordi harrastamisele ning oma liikmetele ja teistele huvilistele vaba aja sportlikuks veetmiseks tingimuste loomisele.

1.2 Spordiklubi Saue Tammed (edaspidi klubi) ühendab spordi vastu huvi tundvaid või spordi arendamisest ning toetamisest huvitatuid füüsilisi ja juriidilisi isikuid.

1.3 Klubi juhindub oma  tegevuses  Eesti Vabariigis  kehtivatest  õigusaktidest,  nendega kooskõlas kehtestatud muudest aktidest ja otsustest, käesolevast põhikirjast ning Eesti Spordi Hartast.

1.4 Klubi on eraõiguslik, kasumit mittetaotlev juriidiline isik, mille eesmärgiks või põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Klubi  tulu  kasutatakse üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks, kusjuures vara ja tulu  liikmete vahel ei jaotata.

1.5 Klubi tegevus rajaneb demokraatia põhimõtetel, liikmete omaalgatusel ja ühis-tegevusel. Klubi rajab oma suhted teiste institutsioonidega reeglina lepingulistel alustel. Klubi võtab osa Harjumaa Spordiliidu, Eesti spordialaliitude ning teiste spordiühenduste tegevusest.

1.6 Klubil on oma sümboolika ja atribuutika ning tal on selle kasutamise ja käsutamise ainuõigus.

1.7 Klubi juhatuse asukohaks on Saue linn, Harjumaa ning tema tegevuspiirkonnaks on Saue linn.

1.8 Klubi on asutatud 10. märtsil 1992. aastal Sauel.

II  KLUBI  EESMÄRGID  JA  TEGEVUS
 
2.1 Klubi tegevuse eesmärkideks on klubi liikmete ja teiste huviliste ühistest avalikest huvidest ja heategevuslikest eesmärkidest lähtudes sportimiseks ning vaba aja veetmiseks tingimuste loomine, orienteerumise ja teiste spordialade viljelemine ja arendamine tervisespordi vormidest kuni võistlusspordini ning oma liikmete ühiskondliku ning kehalise aktiivsuse tõstmine.

2.2 Eesmärkide täitmiseks klubi:
     1) koondab ja ühendab spordist huvitatuid isikuid;
     2) arendab oma tegevuse toetamiseks aktiivset seltskondlikku tegevust klubi raames ning ka väljaspool  klubi; osaleb alaliidu ja teiste organisatsioonide poolt korraldatud üritustel;
     3) korraldab oma liikmete j ateiste huviliste sportlikku tegevust, organiseerib ise ja osaleb teiste organisatsioonide poolt korraldatud võistlustel, koostab klubisiseseid edetabeleid, hangib huvilistele treeninguteks metoodilisi materjale ja palkab võimaluse korral treenereid-juhendajaid;
     4) korraldab oma klubi noor-, tipp- ja võistlussportlaste võimalustekohast ettevalmistamist osavõtuks spordivõistlustest; korraldab treeninglaagreid ja osaleb teiste korraldatud laagrites;
     5) on vahendajaks klubi liikmete ja riigi, omavalitsuse ning alaliidu vahel ning koostööpartneriks spordiga tegelevatele klubidele, seltsidele ja liitudele, riigiasutustele, kohalikule omavalitsusele, äriühingutele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele ning üksikisikutele nii kodu-  kui  ka välismaal;
     6) korraldab klubi liikmetele ja teistele huvilistele koolitust ning võimaldab neil osaleda teiste organisatsioonide poolt korraldatavates koolitusprogrammides, seminaridel;
     7) autasustab ja stimuleerib klubi tegevuse arendamisel silmapaistnud isikuid ning organisatsioone, annab välja stipendiume vastavalt klubi juhatuse poolt kehtestatud tingimustele ja korrale, moodustab oma tegevuse materiaalseks kindlustamiseks sihtasutusi ja soodustab spordiliikumise toetamiseks loodavate iseseisvate üksuste moodustamist;
     8) viib spordialase tegevuse korraldamiseks vahendite hankimise eesmärgil läbi tasulisi spordiüritusi, võtab vastu varalisi annetusi ja eraldisi, teostab tehinguid klubi kasutuses ja omanduses oleva ning tema põhieesmärgi saavutamiseks vajaliku varaga, korraldab loteriisid ning ennustusvõistlusi ja sõlmib sponsor- ning reklaamilepinguid.

III  KLUBI  LIIKMESKOND

3.1 Klubi liikmeteks võivad olla füüsilised isikud, kes tunnistavad ja täidavad käesolevat põhikirja, osalevad aktiivselt klubi tegevuses ning tasuvad regulaarset liikmemaksu.

3.2 Klubi liikmeks saada soovija peab esitama kirjaliku või elektroonilise avalduse juhatusele, kes hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul arvates avalduse saamisest teeb liikmeks vastuvõtmise või sellest keeldumise otsuse ning teeb selle teatavaks avalduse esitanud isikule.

3.3 Kui klubi juhatus keeldub taotlejat liikmeks võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmine otsustatakse klubi üldkoosolekul.

3.4 Iga-aastase liikmemaksu suuruse ning selle tasumise tähtaja kinnitab klubi üldkoosolek.

3.5 Klubi liikmel on õigus avalduse alusel klubist välja astuda.

3.6 Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta ei täida klubi põhikirja sätteid kui ta on jätnud tasumata klubi liikmemaksu klubi üldkoosolekul määratud tähtajaks või on oma käitumisega tekitanud klubile olulist moraalset või materiaalset kahju. Klubist välja arvatud liikmele tuleb tema klubist väljaarvamise otsuse tegemisest ja selle põhjustest viivitamatult kirjalikult teatada.

3.7 Väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise otsuse ülevaatamist üldkoosoleku poolt. Liikmelisuse lõppemisel sisseastumis- ja  liikmemakse ei tagastata.

3.8 Klubi liikmel on õigus:
     1) osaleda klubi kõigil üritustel ning tegevustes;
     2) kasutada klubi poolt loodud sportimistingimusi vastavalt klubis kehtestatud korrale;
     3) osaleda hääleõiguslikuna üldkoosolekute töös ning valida ja olla valitud klubi juht-, kontroll- ning teistesse valitavatesse organitesse, esindada klubi selle     juhtorganite volitusel teistes organisatsioonides ning üritustel;
     4) esitada arupärimisi ja ettepanekuid klubi valitavate organite tegevuse kohta ning saada klubi tegevusest teda huvitavat informatsiooni;
     5) kasutada vastavalt kehtestatud korrale klubi sümboolikat ja klubi vara;
     6) klubist välja astuda.

3.9 Klubi liikmed on kohustatud:
     1) järgima klubi põhikirja ning teisi valitavate organite ja juhtide poolt oma pädevuse piires kehtestatud akte;
     2) osalema üldkoosolekute ning valitavatesse organitesse  kuulumisel nende töös;
     3) tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
     4) kasutama heaperemehelikult ning säästlikult klubi vara;
     5) hoidma ja kaitsma klubi head nime, seisma klubi eesmärkide ja põhimõtete eest.

Teisi kohustusi liikmetele saab kehtestada klubi üldkoosolek ja klubi juhatus omades eelnevalt nende liikmete nõusoleku.

IV  KLUBI  JUHTIMINE  JA  JÄRELVALVE

4.1 Klubi kõrgemaks organiks on klubi liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekus võivad osaleda kõik klubi liikmed. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord kalendriaasta jooksul enne 31. märtsi.

4.2 Juhatus on kohustatud üldkoosoleku kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuavad klubi huvid või nõue üldkoosoleku kokkukutsumiseks on esitatud kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt  1/10 klubi liikmete poolt.

4.3 Juhatus informeerib klubi liikmeid vähemalt kaks nädalat enne üldkoosoleku toimumispäeva üldkoosoleku toimumisajast ja -kohast ning päevakorrast.

4.4 Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut kokku ülaltoodud korras liikmete poolt esitatud nõude alusel, võivad taotlejad üldkoosoleku ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.
(Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt kaks nädalat ning kokku-kutsumise teates peab olema ära näidatud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päeva-korra projekt.)

4.5 Juhatus vastab klubi liikme arupärimisele hiljemalt 30 päeva jooksul.

4.6 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
     1) põhikirja muutmine ja klubi eesmärkide muutmine;
     2) klubi lõpetamise, ühinemise või jagunemise otsustamine;
     3) klubi liikmemaksu määra ning tasumise tähtaja kehtestamine;
     4) juhatuse poolt koostatud majandusaasta aruande kinnitamine;
     5) klubi juhatuse liikmete volituse aja ning juhatuse liikmete arvu kinnitamine;
     6) klubi juhatuse liikmete ja klubi revidendi valimine;
     7) juhatuse või revidendiga tehingu tegemine või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes klubi esindaja määramine;
     8) klubi kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine.
 
4.7 Üldkoosolekut juhatab klubi juhatuse esimees, keda kutsutakse presidendiks või üldkoosolekul valitud juhataja. Üldkoosolek viiakse läbi samal üldkoosolekul kinnitatud reglemendi järgi. Hääletamise kord määratakse üldkoosoleku reglemendiga. Kui üldkoosolekus osalev klubi liige nõuab salajast hääletamist, tuleb antud küsimuses võtta otsus vastu salajase hääletamise teel.

4.8 Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4.9 Üldkoosolek võib vastu võtta otsuseid kui tema kokkukutsumisel on järgitud kõiki seadusest ja käesolevast põhikirjast tulenevaid nõudeid. Üldkoosolek on otsustusvõimeline kui sellest võtab osa üle poole klubi liikmetest või nende esindajatest. Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb koosolek uuesti kokku kutsuda sama päevakorraga hiljemalt kolme nädala jooksul. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata üldkoosolekus osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt viis liiget.

4.10 Üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Küsimustes, mida ei ole üldkoosoleku kokkukutsumisel teatavaks tehtud, võib vastu võtta otsuseid, kui üldkoosolekus osalevad või on esindatud kõik klubi liikmed.

4.11 Üldkoosolekul võib hääletada klubi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri.

4.12 Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud klubi liikmetest või nende esindajatest.

4.13 Klubi tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik vähemalt 9/10 klubi liikmete nõus-olek. Üldkoosolekus mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

4.14 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle 2/3 üldkoosolekus osalenud liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmisest.

4.15 Igal klubi liikmel on üks hääl.

4.16 Liige ei või hääletada, kui klubi otsustab temaga või temaga võrset majanduslikku huvi omava isiku tehingu sõlmimist või temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.

4.17 Üldkoosoleku otsuse võib kehtetuks tunnistada kohus, kui üldkoosoleku otsus on vastuolus seaduse või klubi põhikirjaga ning sellekohane avaldus on esitatud klubi liikme või juhatuse liikme poolt hiljemalt kolme kuu jooksul otsuse vastuvõtmisest.

4.18 Klubil on juhatus, mis seda juhib ja esindab.

4.19 Klubi juhatuse liikmete alammääraks on 3 ja ülemmääraks 5 liiget. Juhatuse liikmete volituse aja ning selleks ajaks valitavate juhatuse liikmete arvu otsustab üldkoosolek. Juhatuse liikmete volituse aja otsustab üldkoosolek juhul, kui see on lühem kui 3 aastat.
Juhatuse liige peab olema teovõimeline füüsiline isik.

4.20 Juhatuse liikmete valimisel loetakse üldkoosolekul valituks kandidaadid, kes said teistest enam hääli. Seda tingimusel, et kandidaadi poolt hääletas vähemalt kaks klubi liiget. Vajadusel heidetakse võrdse arvu hääli kogunud kandidaatide vahel liisku.

4.21 Juhatuse üheks liikmeks on klubi president, kes korraldab juhatuse tegevust.

4.22 Klubi president valitakse juhatuse liikmete poolt üldkoosolekul valitud juhatuse liikmete hulgast. Klubi presidendi valimisel on otsustavaks kandidaatidele antud suurem häältearv eeldusel, et kandidaadi poolt hääletab üle poole klubi juhatuse liikmetest. Juhul kui presidendi kandidaat ei kogu nõutavat arvu poolthääli, korraldatakse kahe enim hääli kogunud kandidaadi vahel samal juhatuse koosolekul uued valimised, kus valituks osutub enim hääli kogunud kandidaat. Võrdse tulemuse korral heidetakse liisku.

4.23 Juhatuse igal liikmel on õigus esindada klubi kõigis õigustoimingutes.

4.24 Juhatuse liikme võib klubi  üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda sõltumata põhjusest.

4.25 Tagasikutsutud või tagasiastunud juhatuse liikmed asendatakse üldkoosolekus juhatuse liikmete valimise korra alusel.

4.26 Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule.

4.27 Juhatuse liikmetel on õigus saada ülesannete täitmisel tehtud vajalike kulutuste hüvi­tamist.

4.28 Juhatus peab andma klubi liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande.

4.29 Juhatus peab arvestust liikmete üle.

4.30 Juhatus võtab vastu otsuseid klubi juhtimise küsimustes. Juhatuse pädevusse kuulu­vad:
     1) klubi üldkoosolekute ettevalmistamine ja otsuste elluviimine;
     2) klubi juhatuse liikmete seast klubi presidendi valimine;
     3) liikmete vastuvõtmise ja liikmeskonnast välja arvamise otsustamine;
     4) liitudesse ja teistesse organisatsioonidesse astumise ja sealt lahkumise otsustamine, välissuhete korraldamine ja koordineerimine;
     5) klubi tegevuskava ning eelarve koostamine ja kinnitamine;
     6) klubi komisjonide ja institutsioonide moodustamine ning nende juhtide nimeline kinnitamine;
     7) klubi raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine ning üldkoosolekule esitamine;
     8) klubi sümboolika ning selle kasutamise korra kinnitamine;
     9) aunimetuste ja nende omistamise korra kehtestamine;
     10) klubi võistluste ja ürituste kalendri, võistluste juhendite ja eelarvete, koondvõistkondade ning kohtunikekogude, treenerite nõukogude koosseisude kinnitamine ja muude sportlikku tegevust ja ühisettevõtmisi puudutavate üldküsimuste  lahendamine;
     11) laenude võtmine  ja andmine;
     12) kontode ja arvete avamine krediidiasutuses, lepingute sõlmimine, töötajate tööle võtmine ning töölt vabastamine ja volikirjade välja andmine.

4.31 Juhatuse koosoleku kutsub kokku klubi president, tema asetäitja või vähemalt 1/3 juhatuse liikmeist. Juhatuse koosolekuid juhib klubi president või tema asetäitja.

4.32 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekus osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

4.33 Juhatus võib otsuseid vastu võtta kirjalikus vormis (s.h. elektrooniliselt). Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus

4.34 Juhatuse koosolekud protokollitakse, vastuvõetud otsused fikseeritakse kirjalikult ning neile kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

4.35 Üldkoosolek teostab järelvalvet teiste organite tegevuse üle. Selle ülesande teostamiseks võib üldkoosolek valida revidendi või tellida vajadusel audiitori.

4.36 Järelvalvet teostav isik peab olema teovõimeline füüsiline isik ning ta ei tohi kuuluda juhatuse liikmete hulka ega olla klubi raamatupidaja.

4.37 Juhatus peab võimaldama revidendil tutvuda kõigi revisjoni läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma vajalikku teavet.

4.38 Revident koostab revisjoni tulemuste kohta aruande, mille esitab üldkoosolekule.

V  KLUBI  VAHENDID, VARA  JA  ARUANDLUS

5.1 Klubi vahendid ja vara moodustuvad :
     1) liikmemaksudest;
     2) füüsiliste ja juriidiliste isikute annetustest;
     3) riiklikest ja omavalitsuste toetustest või toetustest spordiliitudelt;
     4) klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks korraldatavatest tuluüritustest, sponsor- ja reklaamilepingutest, loteriidest, tehingutest kinnis- ja vallasvaraga, intressitulust ning muudest laekumistest.

5.2 Klubi vahendid ja vara kuuluvad klubile ning neid kasutatakse ja käsutatakse heategevuslikult klubi eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ning käesolevale põhi-kirjale.

5.3 Klubi majandusaasta algab 01.jaanuaril ja lõpeb 31.detsembril.

5.4 Juhatus korraldab klubi raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele. Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande ning esitab need üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed. Klubi maksab makse riigi- ja kohalikku eelarvesse ning esitab oma asukohajärgsele maksuhalduri kohalikule talitusele maksudeklaratsiooni õigusaktides sätestatud korras.

5.5 Klubi esitab oma tegevuse kohta statistilise aruande õigusaktides sätestatud korras.

VI  KLUBI  LÕPETAMINE

6.1 Klubi tegevus lõpetatakse:
     1) üldkoosoleku otsuse alusel, kui klubi tegevuse lõpetamine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on klubi liikmetele põhikirja punktis 17 ettenähtud korras teatatud, ja selle poolt hääletab üle 2/3 koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
     2) pankrotiavalduse alusel, mille esitab juhatus, kui selgub, et klubil on vähem vara kui võetud kohustusi.
     3) klubi liikmete arvu vähenemisel alla kahe;
     4) sundlõpetamise korras kohtumäärusega siseministri või muu huvitatud isiku nõudel seaduses sätestatud kujul.

6.2 Klubi lõpetamisel toimub selle likvideerimine.
Likvideerijateks on juhatuse liikmed kui üldkoosoleku otsusega pole ette nähtud teisiti.  Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus. Likvideerijatel on õigus esindada klubi ainult ühiselt.

6.3 Likvideerijad lõpetavad klubi tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara, rahul­davad võlausaldajate nõuded ja annavad pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles-jäänud vara üle teisele samasuunalist tegevust jätkavale tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele või selle puudumisel kohalikule omavalitsusele või maakondlikule spordiliidule.

VII  ÜHINEMINE  JA  JAGUNEMINE

7.1 Klubi võib ühineda teise mittetulundusühinguga ja jaguneda jaotumise või eraldumise teel teisteks mittetulundusühinguteks üldkoosoleku otsuse alusel, kui klubi ühinemine või jagunemine on lülitatud üldkoosoleku päevakorda iseseisva punktina, sellest on klubi liikmetele põhikirja punktis 17 ettenähtud korras teatatud ja selle poolt hääletab üle 2/3 üldkoosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.

7.2 Ühendatav  või jagunev klubi loetakse lõppenuks.

7.3 Ühinemine või jagunemine toimub likvideerimismenetluseta.

Käesolev põhikiri on vastu võetud Spordiklubi "Saue Tammed" asutamiskoosolekul 10.märtsil 1992.a. Sauel ja muudetud ning täiendatud korralisel üldkoosolekul 09.veebruaril 1995.a. ja korralisel üldkoosolekul 14.mail 1998.a. Sauel ja korralisel üldkoosolekul 17. juunil 2009 a. Saue ja korralisel üldkoosolekul 30. märtsil 2010.a. Sauel.