Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

Anda klubi jooksusärk kolmele perspektiivikale noorsportlasele

Valida juhatuse esimeheks Erkki Aadli.

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed üldkoosoleku protokoll
Koosoleku aeg ja koht: 23. märts 2015 a, Saue Gümnaasium
Algus: 18:30
Lõpp: 19:50

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 02/14

Noortele stardirahade kompenseerimisest

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed üldkoosoleku protokoll

Koosoleku aeg ja koht: 19. märts 2014 a, Saue Gümnaasium

Algus: 18:30
Lõpp: 19:50

Osalejate nimekiri on lisatud protokollile.

Klubil on 86 liiget, kellest 72 on hääleõiguslikud.
Üldkoosolekul osales (koos volitustega) 43 klubi liiget.

Koosoleku rakendamine
Koosoleku juhataja valimine
Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks Erkki Aadli.
Otsustati: valida koosoleku juhatajaks Erkki Aadli.

Koosoleku protokollija valimine
Ettepanek: valida koosoleku protokollijaks Kaimo Käärmann-Liive.
Otsustati: valida koosoleku protokollijaks Kaimo Käärmann-Liive.

Üldkoosoleku päevakord. Ettepanek on kinnitada alljärgnev päevakord:

1. Sissejuhatav sõnavõtt, kokkuvõte klubi tegevusest ja juhatuse tööst aastal 2013.

2. 2013 a. majandusaasta aruande kinnitamine.

3. Arutelu klubi liikmeskonna üle.

4. Arutelu stardimaksude klubipoolse tasumise üle aastal 2014.

5. Päevakute ja "Sauelane liikuma" korraldamisest 2014 a.

6. Kohapeal algatatud küsimused

Kõik kohalolijad on nimetatud päevakorra kinnitamise poolt.

1. Sissejuhatav sõnavõtt, kokkuvõte klubi tegevusest ja juhatuse tööst aastal 2013.

Klubi president Erkki Aadli andis ülevaate aastal 2013 saavutatud suurematest võitudest.

Klubi noortele korrapäraseid trenne ei korraldata, kuid klubi noorliikmeid nõustatakse.

Korraldasime ühe Tallinna neljapäevaku, “Sauelane liikuma” orienteerumisetapi, samuti Saue lastele ühe pisema orienteerumisürituse. 31. mail korraldas klubi ~200-le Saue kooliõpilasele orienteerumisürituse tammikus.

Klubiga liitus 2 liiget, klubist lahkus 4 liiget.

Otsustati: Info teadmiseks võtta.

2. 2013 a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Klubi president Erkki Aadli tutvustas majandusaasta aruannet.

Rahade osas rõhutas Erkki, et SAMI toetas klubi 2013 a 500 EUR-ga.

Juttu tuli ka selle aasta rahadest ning on teada, et SAMI on valmis ka sel aastal klubi 500 EUR-ga toetama. See raha suunatakse noordele. Vastavalt eelmise aasta tulemustele saab klubi sel aastal Eesti Orienteerumisliidu kaudu 2014. aasta eelarvest riikliku noortespordi toetust noortespordiga tulemuslikult tegelevale klubile summas 467 eurot. Ka see raha suunatakse klubi noorte tegevuse toetuseks.

Otsustati: Kinnitada MTÜ Spordiklubi Saue Tammed 2013 a. majandusaasta aruanne. /Kõik poolt/

3. Arutelu klubi liikmeskonna üle.

Erkki Aadli räägib, et klubi juhatuse liikmetel on juhatuse listis tihti tekkinud arutelu klubi liikmeskonnast. Umbes 5 a tagasi oli olukord klubi liikmetega üsna segane ja tekkis küsimus, kes on klubi liige, kes mitte. Oli mitmeid inimesi, kes klubi liikmemaksu ei tasunud, kuid võistlustel klubi eest võistlesid. Ka EOL-i andmebaasis oli info klubi liikmete osas aegunud. Oli selge, et liikmeskonna arvestuse üle on vaja paremat korda.

Täna reguleeritakse liikmeskonna suurust suuresti liikmemaksuga. Klubi põhikrjas on punkt:
3.6 Liikme võib klubist välja arvata juhatuse otsusega, kui ta [...] on jätnud tasumata klubi liikmemaksu klubi üldkoosolekul määratud tähtajaks [...]

Täna tegutseb juhatus selliselt, et kui liikmemaks on kahe järjestikuse aasta jooksul jäänud tasumata, siis on teinud juhatus ettepaneku klubi üldkoosolekul vastav liige klubist välja arvata. Ehk täna reguleeritakse liimelisust eelkõige läbi liikmemaksu ja see on üsna selge kord.

Kuid kuidas käituda uute liikmetega? Algselt olid klubi liikmed vaid Saue inimesed (Saue EPT-st klubi algas). Aastate jooksul liikmeskond laienes, eelkõige seoses teatevõistkondade koostamisega.

Täna on klubi avatud, meil on kodulehel kirjas, kuidas klubiga liituda. Samas tekib iga uue liikme lisandumisel küsimus, keda klubisse võtta, keda mitte. Kui klubi suureneb, siis me ei tunnegi kõiki klubiliikmeid.

Tekkis arutelu ja ning selle käigus arvati:

Juhatuse liige Kaimo Käärmann-Liive võtab sõna ja selgitab, et tema pole kunagi saladust teinud sellest, et tema juhatuses on alati selle poolt olnud, et klubi oleks jätkuvalt avatud uutele liikmetele ning me võime kõik soovijad vastu võtta.

Veel arvati:

- klubi liikmeid võiks tunda ning uute liikmete puhul võiksime paluda pilti, et uue liikme ära tunneksime. Uutele liikmetele võiks kehtida kord, et klubi liikmelisus algab hetkest, kui liikmemaks on tasutud.

- koos avaldusega võiksime paluda ka kohe lühitutvustust, siis pole vaja seda eraldi küsida.

- meil on suur klubi ja kõik paratamatult kõiki ei tunne.

- tuletati meelde, et täna siiski ei ole nii, et kõik soovijad saavad kohe klubi liikmeks, toimub arutelu klubi listis ja kõik saavad oma arvamust avaldada. Halb mõte ei ole soovitajaid küsida.

- rõhutati, et klubi liikmetel on kohustus osaleda klubi töös, sh. üldkoosolekul. Osaleda võib ka selliselt, et enda asemel volitada keegi teine, kui kohale pole võimalik tulla. Samas tekib küsimus, kas inimene teab, millise volituse ta annab? Klubi üldkoosoleku päevakord ja arutluse alla tulevad küsimused peaks olema rohkem lahti kirjutatud.

Klubiga liitumise osas tehti ettepanek kehtestada alljärgnevad lisatingimused ja igat tingimust hääletati:

A) Kui juhatus on otsustanud klubisse uue liikme vastu võtta, siis liikmelisus klubis algab liikmemaksu laekumisega
Otsustati: kõik poolt

B) Lisaks avaldusele klubiga liituda palume tulevikus ka lühikest enesetutvustust koos fotoga
Otsustati: 39 poolt, 1 erapooletu

C) Koos avaldusega klubisse astuda tuleb esitada kaks soovituskrja, mille on andnud klubi liikmed
Otsustati: 38 poolt, 2 vastu

Vastu võetud otsuste põhjal koostada lühike memo klubiga liituda soovijatele ning see avaldada klubi kodulehel.
Otsustati: Kõik poolt

4. Arutelu stardimaksude klubipoolse tasumise üle aastal 2014.

Saue linn klubile sel aastal nii palju raha ei eralda, nagu aastal 2013. EOL-i litsentsi ostab ning selle eest tasub iga soovija sel aastal ise. Selle kohta saadetakse klubi listi ka meeldetuletus.

EMV stardimaksud klubi sel aastal tasub.

Erkki Aadli tuletab meelde, et kui EMV protokollis on märge “ei startinud / DNS”, siis tuleb tasutud stardimaks klubile tagastada, va juhul, kui esitada saab arstitõendi haigestumise kohta. Leitakse, et selle info võiks klubi listis alati üle korrata, kui klubi kaudu EMV-le registreerimine korraldatakse.

Risto jagab infot, et Saue vald muutis hiljuti MTÜ-de rahastamise korda ning võimalik on Saue vallas elavatele klubi liikmete toetusraha küsida Saue vallast.

Suvejooksu stardimaksude tasumiseks taotletakse raha Saue linnalt.

Otsustati: Info teadmiseks võtta.

5. Päevakute ja "Sauelane liikuma" korraldamisest 2014 a.

Erkki Aadli annab ülevaate - päevakud, mida Tammed korraldavad, toimuvad 31.07.2014 (Männiku polügon) ja 28.08.2014 (Keila-Joa); "Sauelane liikuma" orienteerumisetapp 11.10.2014.

Männiku päevaku korraldamisele aitavad kaasa eelkõige klubi kogenumad liikmed, augustikuu päevaku korraldamisel löövad eelkõige kaasa klubi nooremad liikmed.

Otsustati: Info teadmiseks võtta.

6. Kohapeal algatatud küsimused

- noorte treeninggrupp.
Noorte treening-gruppi meil täna ei ole. Kui grupp kokku panna ning nendega Sauel trenni teha, saaliaeg leida ja tammikus orienteeruda, siis sellest jääb väheks. Vaja oleks käia trennis väljaspool Sauet, päevakutel, nädalavahetusel toimuvatel võistlustel. See on väga suur vastutus, pole selge, kas noortel jaguks entusiasmi rongiga Hiiul/Nõmmel trennis käia. Samas võib alguses piirduda sellega, et juhendada noori, kes ise päevakule kohale tulevad. Risto ütles, et tal oleks soov selle teemaga edasi tegeleda ning huvilistega mõtteid vahetada.

- riietus
Selleks, et tellimiseks piisav kogus soovijaid kokku saada, tuleb riideid tellida ilmselt iga 2 aata järel. Samas ei ole halb mõte S, M ja L suurus särke klubile lattu osta.

Koosolek lõppes 19:50

Juhatas:              Protokollis:
Erkki Aadli            Kaimo Käärmann-Liive

Osalejate nimekiri:

1. Vello Krohn
2. Tarvo Avaste
3. Risto Kiilberg
4. Kaimo Käärmann-Liive
5. Heino Henloo
6. Susan Pihelgas
7. Merle Aadli
8. Tõnu Raid
9. Marge Sargma
10. Johannes Tasa
11. Hile Tasa
12. Ingrid Kuningas
13. Riho Kilp
14. Jüri Märtmaa
15. Kalle Nelk
16. Jüri Püssim
17. Lembe Lutterus
18. Edith Madalik
19. Marlen Valgma
20. Erkki Aadli
21. Mirjam Allik (volitus Kaimo Käärmann-Liivele)
22. Maire Raid (volitus Tõnu Raidile)
23. Tiiu Vene (volitus Hille Tasale)
24. Reimo Liiv (voitus Johannes Tasale)
25. Ain Relo (volitus Vello Krohnile)
26. Anu Poopuu (volitus Marlen Valgmale)
27. Ülo Vainura (volitus Lembe Lutterusele)
28. Kaisa Kase (volitus Lembe Lutterusele)
29. Liisi Viljalo (volitus Marlen Valgmale)
30. Taavi Kala (volitus Erkki Aadlile)
31. Maris Terno (volitus Erkki Aadlile)
32. Mailis Terno (volitus Erkki Aadlile)
33. Krista Terno (volitus Erkki Aadlile)
34. Daisi Saetalu (volitus Susan Pihelgasele)
35. Piia Avaste (volitus Tarvo Avastele)
36. Kirti Rebane (volitus Erkki Aadlile)
37. Lauri Malsroos (volitus Susan Pihelgasele)
38. Ethel Madalik (volitus Erkki Aadlile)
39. Erik Aibast (volitus Erkki Aadlile)
40. Peeter Pihl (volitus Susan Pihelgasele)
41. Andreas Kraas (volitus Erkki Aadlile)
42. Anneli Orav (volitus Erkki Aadlile)
43. Virve Orav (volitus Erkki Aadlile)