Juhtorganite otsused

Arvata Reimo Liiv klubi liikmete hulgast välja

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed juhatuse koosoleku protokoll nr. 01/21

Koosolek toimus 7. juunil 2021 e-posti vahendusel.

Koosolekul osalesid juhatuse liikmed
Tõnu Raid,
Anneli Orav,
Susan Pihelgas ja
Andreas Kraas.

Koosolekut juhatas ja protokollis Anneli Orav.

KOOSOLEKU PÄEVAKORD:
1. Arvata Reimo Liiv klubi liikmete hulgast välja.
Kõik koosolekust osavõtjad olid päevakorra kinnitamise poolt.

1. Arvata Reimo Liiv klubi liikmete hulgast välja.
7. juunil 2021 esitas Reimo Liiv avalduse enda välja arvamiseks klubi liikmeskonnast. Klubi põhikirja punkt 3.5 kohaselt on klubi liikmel õigus avalduse alusel klubist välja astuda.
Hääletati. Nelja poolthäälega otsustati Reimo Liiv avaldus rahuldada ja ta klubist välja arvata.

Otsus teha teatavaks Reimo Liivale ja avalikustada klubi veebilehel www.tammed.ee