Juhtorganite otsused

MTÜ Spordiklubi Saue Tammed üldkoosoleku protokoll
Koosoleku aeg ja koht: 23. märts 2015 a, Saue Gümnaasium
Algus: 18:30
Lõpp: 19:50

Osalejate nimekiri on lisatud protokollile.

Klubil on 86 liiget, kellest 73 on hääleõiguslikud.
Üldkoosolekul osales (koos volitustega) 38 klubi liiget.

Koosoleku rakendamine
Koosoleku juhataja valimine
Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks E. Aadli.
Otsustati: valida koosoleku juhatajaks E. Aadli.

Koosoleku protokollija valimine
Ettepanek: valida koosoleku protokollijaks A. Kraas.
Otsustati: valida koosoleku protokollijaks A. Kraas.

Üldkoosoleku päevakord. Ettepanek on kinnitada alljärgnev päevakord:

1. Sissejuhatav sõnavõtt, kokkuvõte klubi tegevusest ja juhatuse tööst aastal 2014.

2. 2014 a. majandusaasta aruande kinnitamine.

3. Juhatuse liikmete valimine.

4. Arutelu stardimaksude klubipoolse tasumise üle aastal 2015.

5. Päevakute ja "Sauelane liikuma" korraldamisest 2015 a.

6. Kohapeal algatatud küsimused

Kõik kohalolijad on nimetatud päevakorra kinnitamise poolt.

1. Sissejuhatav sõnavõtt, kokkuvõte klubi tegevusest ja juhatuse tööst aastal 2014.

Klubi president E. Aadli andis ülevaate aastal 2014 saavutatud suurematest võitudest.
Korraldasime kaks Tallinna neljapäevakut – Männiku ja Keila-Joa. Samuti traditsioonilise “Sauelane liikuma” orienteerumisetapi.

Sportlikult oli edukas aasta. Väljapaistvaim saavutus oli L. Malsroosi maailmameistritiitel rattaorienteerumise teatevõistlusel, tiitlivõistluste medalid rogainis ja sõjaväelaste maailmameistrivõistlustel. Klubi võitis peale väikest vaheaega Jüriöö jooksu. Erinevatele Eesti meistrivõistluste medalitele lisandus uue alana kavas olnud sprinditeate pronks, kus võistkond oli koostatud eeskätt noortest sportlastest.

Klubi jaoks on oluline jätkata teatevõistlustel osalemist. Positiivne, et esmakordselt osales nii meeste, kui naiste võistkond Jukola teatejooksul Soomes.

Otsustati: Info teadmiseks võtta.

2. 2014 a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Klubi president E. Aadli tutvustas majandusaasta aruannet. Klubi rahaline seis on plussis. Klubi vahendite peamine päritolu –
- Liikmemaksud
- Sponsorlus - SAMI toetas klubi noorsportlasi 2014 a 500 EUR-ga.
- Riiklik noortespordi toetus - vastavalt eelmise aasta tulemustele saab klubi Eesti Orienteerumisliidu kaudu 2015. aasta eelarvest riikliku noortespordi toetust noortespordiga tulemuslikult tegelevale klubile, see raha suunatakse klubi noorte tegevuse toetuseks.
- Saue linnavalituses toetus – sauelastest klubiliikmete sportliku tegevuse toetuseks

J. Tasa teavitas teisi võimalusest küsida isiklikku toetust ka Saue vallavalitusest. Paljud klubiliikmed elavad Saue vallas ning pretsedendi on loonud R. Liiv, keda Saue vald on toetanud päris märkimisväärselt.

Otsustati: Kinnitada MTÜ Spordiklubi Saue Tammed 2014 a. majandusaasta aruanne. /Kõik poolt/

3. Juhatuse liikmete valimine

Klubi juhatuse volitused lõppevad ning otsustati valida järgnevaks kolmeks aastaks uus juhatus, kes enda seast valib klubi presidendi. Enne kandidaatide üles seadmist tutvustab klubi president E. Aadli juhatuse töökorraldust. Ametis oleva juhatuse liikmed on nõus, mitte valituks saamise puhul jätkama esialgu enda poolt varem täidetud ülesannetega.
- Kodulehe haldus, linnvalitsuse taotluste esitamine ja aruandlus – Kaimo Käärmann-Liive
- Võistlustele registreerimine – Viivi-Anne Soots
- Saue linnavalitusega suhtlemine – Erkki Aadli ja Ülo Vainura
- Klubi raamatupidajaks kinnitati Lembe Lutterus ja revidendiks Hille Tasa.

Ettepanek: K. Käärmann-Liive teeb ettepaneku jätkata 5-liikmelise juhatusega.
Otsustati: jätkata 5-liikmelise juhatusega.

Juhatuse liikme kandidaadid –
E. Aadli, Ü. Vainura, V.-A. Soots, K. Käärmann-Liive, A. Kraas, T. Avaste, S. Pihelgas.

Salajasel hääletuse valiti uuteks juhatuse liikmeteks –
Erkki Aadli, Ülo Vainura, Andreas Kraas, Tarvo Avaste, Susan Pihelgas.

4. Arutelu stardimaksude klubipoolse tasumise üle aastal 2015.

Klubi presidendi hinnangul on prioriteediks noored ja eakad. Stardimaksude osas riigi meistrivõistlustel osalemine.

Ettepanek: klubi maksab klubiliikmete stardimaksud Eesti meistrivõistlustel (mitte startimise korral tuleb osavõtu tasu klubile tagastada; EOL-i litsentsi ostab klubiliige ise) ja Suvejooksul (20.-21.06.2015).

Otsustati
: ettepanekut toetati ühehäälselt.

5. Päevakute ja "Sauelane liikuma" korraldamisest 2015 a.

E. Aadli annab ülevaate, et päevakud, mida Saue Tammed korraldavad, toimuvad 30.04.2015 (Vääna-Tugamanni, peakorraldaja E. Aadli; rajameister J. Tasa) ja 09.07.2015 (Paldiski; peakorraldaja Ü. Vainura); "Sauelane liikuma" orienteerumisetapp 11.10.2015.

Otsustati: Info teadmiseks võtta.

6. Kohapeal algatatud küsimused

- klubi liikmemaks.
Ettepanek: Ü. Vainura teeb ettepaneku tõsta 2016. aastast klubi liikmemaksu summadele vastavalt 5 eur (varem 3,2 eur) ja 10 eur (varem 6,4 eur) peale. Liikmemaksust oleks vabastatud koolieelikud ja üle 80-aastased. Madalam määr kehtiks MN8-20 ja MN60-75 võistlusklassides osalevatele klubiliikmetele.
Otsustati: ettepanekut toetati ühehäälselt.

- riietus
Ettepanek: A. Kraas tegi ettepaneku selgitada välja klubiliikmete vajadus uute klubiriiete järgi ning tõstatas idee toetada klubi noorliikmetele klubiriiete soetamist.
Otsustati: ettepanekut toetati, ettepaneku tegija töötab välja klubiriiete pakkumise.

Koosolek lõppes 19:50


Juhatas:           Protokollis:
Erkki Aadli        Andreas Kraas

Osalejate nimekiri:

1. Susan Pihelgas
2. Marge Sargma
3. Viivi-Anne Soots
4. Johannes Tasa
5. Ain Relo
6. Krista Terno
7. Ülo Vainura
8. Ingrid Kuningas
9. Heino Heinloo
10. Jüri Püssim
11. Andreas Aadli
12. Kaimo Käärmann-Liive
13. Tõnu Raid
14. Merle Aadli
15. Marlen Valgma
16. Edith Madalik
17. Lembe Lutterus
18. Tarvo Avaste
19. Riho Kilp
20. Vello Krohn
21. Andreas Kraas
22. Erkki Aadli
Volitustega olid esindatud:
23. Karin Koppel
24. Maire Raid
25. Kaisa Kase
26. Hille Tasa
27. Marje Venelaine
28. Tiiu Vene
29. Mailis Terno
30. Maris Terno
31. Lauri Malsroos
32. Erik Aibast
33. Risto Kiilberg
34. Virve Orav
35. Ülvi Miilmets
36. Jüri Märtmaa
37. Marek Nõmm
38. Piia Avaste