Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_sidebar.php on line 8
Login
Register

Notice: Only variables should be assigned by reference in /home/np8737/public_html/templates/shape5_vertex/vertex/responsive/responsive_mobile_menu.php on line 278

Avaleht

Kontakt

Liikmed

Uudised

Põhikiri

Ajalugu

Klubi dress

Juhtorganite otsused

Juhtorganite otsused

MTÜ SK Saue Tammed üldkoosoleku protokoll

Koosoleku aeg ja koht: 27. märts 2013 a, Saue Gümnaasium

Algus: 19:00
Lõpp: 20:00

Osalejate nimekiri on lisatud protokollile.
Klubil on 87 liiget, kellest 68 on hääleõiguslikud. Üldkoosolekul osales (koos volitustega) 37 klubi liiget.

Koosoleku rakendamine

Koosoleku juhataja valimine
Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks Erkki Aadli.
Otsustati: valida koosoleku juhatajaks Erkki Aadli.

Koosoleku protokollija valimine
Ettepanek: valida koosoleku protokollijaks Viivi-Anne Soots.
Otsustati: valida koosoleku protokollijaks Viivi-Anne Soots.

Üldkoosoleku päevakord. Ettepank on kinnitada alljärgnev päevakord:

1. Sissejuhatav sõnavõtt, kokkuvõte klubi tegevusest ja juhatuse tööst aastal 2012, Erkki Aadli

2. 2012 a. majandusaasta aruande kinnitamine, Hille Tasa, Lembe Lutterus

3. Uue juhatuse liikmete valimine

4. Muud kohapeal algatatud küsimused

Kõik kohalolijad on nimetatud päevakorra kinnitamise poolt.

1. Sissejuhatav sõnavõtt, kokkuvõte klubi tegevusest ja juhatuse tööst aastal 2012

Kokkuvõtte klubi tegevusest ja juhatuse tööst aastal 2012 esitas klubi juhatuse esimees Erkki Aadli. Klubile lisandus 2012.aastal 9 uut liiget, vabatahtlikult lahkus 2 liiget. Nimekirjast kustutati liikmemaksukohustuse täitmatajätmise tõttu 2 liiget *.

Klubi korraldas 2012. aastal ’Sauelane liikuma’ ürituse, aitas korraldada Tallinna neljapäevakut Kõrvemaal ning Merle, Marlen ja Lembe korraldasid Saue algkoolilastele Tammikus orienteerumispäevaku.

Aasta lõpus toimus ’Saue Tammed-20’pidulik tähistamine.

Otsustati: info teadmiseks võtta

2. 2012 a. klubi majandusaasta aruande kinnitamine

Kiire ülevaate majandusaasta aruandest annab Hille. Samuti tutvustab ta linnalt saadud vahendite kasutamist aastal 2012.

Klubi rahaline laekumine tuli enamuses Saue linna toetustest ning klubiliikmete aastamaksude laekumistest. Kulutustest kaeti Eesti MV stardikulud, Jüriööjooksu kulud, ning lastele hüvitati kõik päevakutel, võistlustel ja laagrites osalemise kulud. 2012 toetas linn veel 4 Saue linna registris olevate veteranide MM-i stardimaksude tasumist (Heino, Riho; Jüri Püssim ja Hille) ning Lauri ja Peetri esinemist EM-il ja MM-il. Samuti toetati Laurit uue võistlusratta soetamisel.

Klubi rahaline saldo kontol oli aastalõpu seisuga samaväärne aasta alguse omaga võrreldes.

Klubi revident Lembe Lutterus on aruandele andnud oma heakskiidu.

Erkki Aadli teeb ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne.
Hääletatakse. Kõik kohalolijad poolt.

Otsustati: kinnitada klubi 2012 a. majandusaasta aruanne

3. Juhatuse liikmete valimine

Klubi juhatusest on eelnevalt avaldanud soovi välja astuda Kaimo Käärmann-Liive. Kahjuks Kaimot arutelu hetkel koosolekule jõudnud ei olnud, seega jäi teema käsitlemata. Küsimusele kohalolijatele, kas keegi sooviks osaleda Kaimo asemel juhatuse töös, sooviavaldajaid ei olnud. Kiideti Kaimot hästi tehtud töö eest ning konstateeriti, et Kaimo panus juhatuse liikmena on oluline ja vajalik. Seega jääb Kaimo järgmiseks aastaks endiselt juhatuse liikme kohustusi täitma.

4. Muud kohapeal algatatud küsimused

4.1. Sponsorlusest

Saalisolijate hulgast avaldati soovi, et võimaluse korral võiks klubiliikmete omandatavad või juhitavad ettevõtted sponsoreerida klubi tegevust, millega saaks katta kaugemal toimuvatele võistlustele sõidu kulusid ning majutuskulusid.

4.2. Päevaku korraldamisest

Klubi korraldada on Harjumaa neljapäevak 18.07 Kõrvemaal. Päevaku korraldamisse võiks panustada enamus klubi liikmetest. Kõikide abi on oodatud ja teretulnud.

4.3. Kompensatsioon võistlustel osalemisel

Ettepanek on hüvitada sel aastal klubiliikme vabal valikul tema osalemine kas Suvejooksul või Suunto Games’il (sel aastal toimuvad mõlemad võistlused Harjumaal), eeldusel, et linn selleks raha eraldab. Järgmiseks rahade taotlusvooru tähtajaks linnale on 20. mai ning selleks ajaks analüüsib juhatus eelnevatel aastatel antud võistlustel osalenute arvu ja teeb prognoosist lähtuvalt taotluse linnale rahade saamiseks. Kahjuks ei garanteeri taotlus rahade olemasolu/täielikku olemasolu ning lõpliku selguse saab peale linna otsuse väljastamist.

Isikutel, kelle elukohaks on registreeritud Saue linn, on eelis linna toetuste saamisel. Talvisest voorust eraldatud rahast läks meie klubiliikmetele taotluste alusel hüvitamisele veteranide MM’i stardimaksud Hillele ja Heinole ning Rogaini MM’i / EM’i stardimaksud Jukule.

Kindlasti tuleks esitada taotlused Lauri ja Peetri kulud tiitlivõistlustel osalemisel (nendepoolse huvi korral).

Otsustati ka 2013 a. toetada klubi lastele stardimaksude kompenseerimist (2012a. skeemi järgi).

Koosolek lõpeb 20:00

Protokollija: Viivi-Anne Soots
Koosoleku juhataja: Erkki Aadli

-  -  -  -
* Protokolli täiendus 16.05.2013:
Klubi liikmete hulgast arvati üldkoosolekul välja Meelis Sagaja ja Piret Kannike