Juhtorganite otsused
MTÜ SK Saue Tammed üldkoosoleku protokoll

Koosoleku aeg ja koht: 28. märts 2012 a., Saue Gümnaasium

Algus: 18:35
Lõpp: 20:30

Osalejate nimekiri on lisatud protokollile.
Klubil on 82 liiget, kellest 66 on hääleõiguslikud. Üldkoosolekul osales personaalselt või volitustega 38 klubi liiget.

Koosoleku rakendamine

Koosoleku juhataja valimine
Ettepanek: valida koosoleku juhatajaks Kaimo Käärmann-Liive.
Otsustati: valida koosoleku juhatajaks Kaimo Käärmann-Liive.

Koosoleku protokollija valimine
Ettepanek: valida koosoleku protokollijaks Merle Peterson.
Otsustati: valida koosoleku protokollijaks Merle Peterson.

Üldkoosoleku päevakord. Ettepank on kinnitada alljärgnev päevakord:

1. Sissejuhatav sõnavõtt, kokkuvõte klubi tegevusest ja juhatuse tööst aastal 2011 Kaimo Käärmann-Liive

2. 2011 a. majandusaasta aruande kinnitamine Virve Orav, Hille Tasa, Kaimo Käärmann-Liive

3. Liikmemaksude kinnitamine

4. Juhatuse liikmete valimine

5. Revidendi valimine

6. Tammed 20 korraldamisest

7. Muud kohapeal algatatud küsimused

Kõik kohalolijad on nimetatud päevakorra kinnitamise poolt.

1. Sissejuhatav sõnavõtt, kokkuvõte klubi tegevusest ja juhatuse tööst aastal 2011

Kokkuvõtte klubi tegevusest ja juhatuse tööst aastal 2011 esitas klubi juhatuse esimees Kaimo Käärmann-Liive. On meeldiv, et klubile on lisandunud liikmeid. Ühtlasi tänab Kaimo kõiki, kes on ajal, mil ta klubi juhatuse esimees on olnud, klubi heaks panustanud.

Otsustati: info teadmiseks võtta

2. 2011 a. klubi majandusaasta aruande kinnitamine

Kiire ülevaate majandusaasta aruandest annab Kaimo. Samuti tutvustab ta linnalt saadud vahendite kasutamist aastal 2011. Klubi revident Virve Orav on aruandele andnud oma heakskiidu.

Kaimo Käärmann-Liive teeb ettepaneku kinnitada majandusaasta aruanne.
Hääletatakse. Kõik kohalolijad poolt.

Otsustati: kinnitada klubi 2011 a. majandusaasta aruanne

3. Liikmemaksude kinnitamine

Kui liikmemaks arvutati EEK-dest EUR-idesse, siis saadi, et liikmemaks on 6,39 EUR, õpilastel ja pensioniealistel 3,2 EUR.

Ettepanek: kinnitada klubi liikmemaksu suuruseks aastast 2013 6,4 EUR (oli 6,39), õpilasel ja pensioniealisel 3,2 EUR, eelkooliealistel ja 80-aastastel ning vanematel tasuta. Iga-aastane liikmemaks tasuda märtsi alguseks.

Otsustati:

3.1. kinnitada klubi liikmemaksu suuruseks aastast 2013 6,4 EUR (oli 6,39), õpilasel ja pensioniealisel 3,2 EUR, eelkooliealistel ja 80-aastastel ning vanematel tasuta. Iga-aastane liikmemaks tasuda 1. märtsiks. Erapooletuid – 1, poolt – ülejäänud;

3.2. rahuldada Tõnis Raudla avaldus klubist väljaastumise kohta;

3.3. klubist välja arvata poolte kokkuleppel Erki Liiv kuna kahe aasta jooksul on liikmemaks jäänud tasumata.

4. Juhatuse liikmete valimine

Juhatuse liikmete 3-aastane ametiaeg on lõppenud ning klubi juhatus astus tagasi.

Valimiskomisjoni liikmeks valiti: Krista Terno

Juhatuse liikmete arvuks kinnitati: 5

Korraldatakse kandidaatide esitamine ning salajase hääletuse jaoks jagatakse välja hääletussedelid.

Juhatuse liikmete kandidaatideks kinnitati (sulgudes saadud hääled):

Kaimo Käärmann-Liive (32)

Ülo Vainura (37)

Hille Tasa (31)

Viivi-Anne Soots (35)

Erkki Aadli (34)

Lauri Malsroos (21)

Kokku 190 häält.

Klubi juhatuse liikmeteks valiti: Kaimo, Ülo, Hille, Viivi, Erkki.

5. Klubi revidendi valimine

Kaimo tänab klubi senist revidenti Virve Orav'at tehtud töö eest. Ettepanek on uueks revidendiks valida Lembe Lutterus.

Ettepaneku poolt hääletasid kõik kohalolijad.

Otsustati: Klubi revidendiks valida Lembe Lutterus

6. Tammed 20 korraldamisest

Tekib ka küsimus, kui vana meie klubi on ning kas 10. märts 1992 a. asutamiskuupäevana on täpne. On olemas üldkoosoleku protokoll aprillist 1992 a., kus samuti on juttu klubi asutamisest. Kuupäeva lubatakse täpsustada.

Ettepank on tähistada Tammede 20-aastast juubelit koos hooaja lõpetamisega.

Ettepanekud ja ideed, kuidas seda täpsemalt teha:

-          korraldada juubeliüritus stiilipeona;

-          tähistada juubelit koos mõne spordiüritusega, näiteks osaleda päeva esimesel poolel 'Libahundi jäljel', sellele järgneks pidulikum koosviibimine;

-          esialgne kuupäev võiks olla 13. oktoober 2012.;

-          vanad pildid on nõus skaneerima Lembe Lutterus;

-          pidulik õhtusöök koos teatriga (Pärnu, Rakvere);

-          lõkkeõhtu (Käsmu, Viimsi);

-          mai, juunis nõupidamine Maastiku tänaval sauna külastusega;

-          Saku õlletehase ekskursioon pika lauaga (või edasi minna Metsanurme);

-          ühildada juubeliüritus Kumu külastusega.

Otsustati: info teadmiseks võtta

7. Muud kohapeal algatatud küsimused

7.1. Klubi vaba raha, selle kasutamine

Juhatus, mis tagasi astus, on klubi raha kasutanud väga konservatiivselt. Vaba raha on klubi kontol 2150,76 EUR

Ettepanek suunata osa raha

-          noorte võistluste kulutuste maksmiseks (16 last);

-          klubi sümboolika tarbeks;

-          laste võistluste korraldamiseks.

Otsustati: Juhatusele anti volitus kasutada vaba raha selleks, et kompenseerida noorte osavõtutasud päevakutel ja võistlustel. Täpsema korra töötab välja juhatus.

7.2. Sponsorlusest

Kui klubile tekib sponsor(eid), siis on võimalik sponsor soovi korral võtta klubi toetajaliikmeks.

Sponsori logosid eelistatult riietele õmmelda, mitte trükkida.

7.3. Päevaku korraldamisest

Klubi korraldada on Harjumaa neljapäevak 16.08 Kõrvemaal. Päevaku korraldamisse võiks panustada enamus klubi liikmetest.

7.4. Arutelu klubi liikmetest

Klubil on palju liikmeid, kuid nende aktiivsus näiteks üldkoosolekul osaleda või selleks volitus kirjutada on teinekord tagasihoidlik, sellega tuleb alati ekstra tegeleda. Samuti ei ole alati lihtne leida kaaskorraldajaid päevaku või Sauel korraldatava 'Sauelane liikuma' ürituse läbiviimiseks. Kõlab ettepanek võtta tulevikus klubi liikmeteks vaid Saue linna elanikud. Samas, lahkunud juhatus selles probleemi ei näinud ning asjaolu, et klubis on palju liikmeid, kes Sauel ei ela, on pigem klubi tugevdanud kui klubilt midagi ära võtnud. Kaaskorraldajaks olemist takistab tihti selline triviaalne asi nagu kohustus viibida tööl ning palutakse sellega arvestada.

Ettepanek võtta tulevikus klubi liikmeteks Saue linna elanikud ei saanud heakskiitu.

Koosolek lõpeb 20:30

Protokollija: Merle Peterson
Koosoleku juhataja: Kaimo Käärmann-Liive