Juhtorganite otsused

SK Saue Tammed üldkoosolek

Toimumise aeg:      17. juuni 2009, 18:30
Toimumise koht:     Saue Gümnaasium

Protokolli lisad:

   1. Osavõtjate registreerimisleht
   2. MTÜ uus põhikiri

Üldkoosolekust osavõtjate nimekiri on lisatud käesolevale protokollile.

Koos volitustega on koosolekust osavõtjate arv 31.

Üldkoosolek valis koosoleku juhiks senise juhatuse liikme Erkki Aadli ning portokollijaks Viivi-Anne Soots’i.

Üldkoosolek kinnitas päevakorra:

1.1.             Uue põhikirja arutelu ning kinnitamine
1.2.             Vana juhatuse tagasikutsumine
1.3.             Uue juhatuse ja revidendi valimine ning kinnitamine
1.4.             Muud jooksvad küsimused vastavalt soovile

1.1 Uue põhikirja arutelu ning kinnitamine

Klubi liikmed hääletasid eraldi alljärgnevaid põhikirja punkte.

1.1.1 Põhikirja p.1.7 märkida nii klubi asukohaks kui tegevuskohaks Saue linn, Harjumaa

1.1.2 Põhikirja p.1.8 märkida klubi asutamiskuupäevaks 10.03.1992

1.1.3 Klubi sisseastumismaksu väljajätmine põhikirjast.

1.1.4 Põhikirja punktist 3.5 jätta välja klubist väljaastumise etteteatamise tähtaeg

1.1.5 Põhikirja punkt 4.1. Määrata, et üldkoosolek toimub vähemalt kord aastas ning ennem 31. Märtsi.

Põhikirja muutmise poolt hääletas 100% osalejatest. Uus põhikiri on protokolli lisas.
 
1.2 Vana juhatuse tagasikutsumine.

Otsuse poolt hääletas 100% osalejatest.
 
1.3 Uue juhatuse ja revidendi valimine.

Üldkoosolek otsustas, et uus juhatus valitakse 5-liikmeline ning tema tegutsemisajaks on 3 aastat. Revidendi tegutsemisaeg on samuti 3 aastat.

Uued juhatuse liikme kandidaadid:
Ülo Vainura
Erkki Aadli
Risto Kiilberg
Kaimo Käärmann-Liive
Viivi-Anne Soots
Hille Tasa
Peeter Pihl.

Hääletus toimus avalikult. Hääletustulemuste põhjal valiti 100% häältega uuteks juhatuse liikmeteks:

Ülo Vainura
Risto Kiilberg
Kaimo Käärmann-Liive
Viivi-Anne Soots
Hille Tasa.

Klubi revidendiks valiti 100% häältega Virve Orav.

1.4 Jooksvate küsimuste arutelu ja üldkoosoleku otsused.

Üldkoosolek otsustas, et klubi aastamaks on täiskasvanutel 100.-krooni, pensionäridel ja õpilastel 50.- krooni ning eelkooliealistel tasuta.

Klubi aastamaks tuleb tasuda jooksva aasta 01.märtsiks klubi pangakontole ning sellest teavitab klubiliikmeid aasta alguses juhatus. Aastamaksu õigeaegselt mittetasunutega tegeleb klubi juhatus.

Üldkoosolek otsustas, et alates 01.01.2010 ostab iga klubiliige endale EOL-litsentsi ise.

Üldkoosolek otsustas, et klubi ametlikul internetilehele www.tammed.ee pannakse klubiliikmeks astumise vorm, mille võib saata klubi juhatusele ka elektroonselt.

Üldkoosolek otsustas, et üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt kord aastas ning hiljemalt 31.märtsil, kus üldkoosolekule esitatakse kinnitamiseks eelmise aasta majandusaasta aruanne.

Üldkoosolek otsustas, et klubi juhatuse liikmeid rahaliselt ei tasustata.

Juhatus selgitab välja, kas Saue linn kompenseerib raamatupidaja kulu klubile.

Võistlustele registreerimine ja stardirahade kompenseerimine:

Klubi registreerib ja tasub stardirahad EMV-le ja Jüriööjooksule. Stardiraha tasutakse 100% kõigile klubi lastele ning klubiliikmetele, kes said tulemuse eelmisel aastal lähemalt kolmelt EMV-l.

Juhul kui klubiliige on teatanud oma soovist võistlusel osaleda ning klubi on tasunud tema eest stardiraha, kuid isik siiski ei stardi antud võistlusel, tuleb tal kompenseerida klubile stardiraha.

Juhul kui klubi eelarve lubab, hüvitatakse Ilvesteate stardirahad ning võimaluste piires majutus- ning sõidukulud. Klubiliige hoiab enda majutuskulusid ja sõidukulusid tõendavad tšeki alles ja esitab need klubi raamatupidajale tema nõudmisel.

Üldkoosolek lõppes 20:05


Üldkoosoleku juhataja    Erkki Aadli
Protokollija                   Viivi-Anne Soots

LISA 1
Osalejate nimekiri:

1.      Erkki Aadli
2.      Ülo Vainura
3.      Johannes Tasa
4.      Hille Tasa
5.      Sander Kuusk
6.      Karl Valdor Kuusk
7.      Peeter Pihl
8.      Daisi Saetalu
9.      Leo Sepp
10.  Vello Krohn
11.  Viivi-Anne Soots
12.  Merle Peterson
13.  Heino Heinloo
14.  Ethel Madalik
15.  Helmut Karin
16.  Lilyon Vaiksalu
17.  Anneli Orav
18.  Virve Orav
19.  Ingrid Kuningas
20.  Maire Raid (volitusega)
21.  Tõnu Raid
22.  Riho Kilp
23.  Tõnu Kirss
24.  Risto Kiilberg
25.  Marlen Vaiksalu
26.  Marje Venelaine (volitusega)
27.  Kaimo Käärmann-Liive (volitusega)
28.  Jürgen Einpaul (volitusega)
29.  Piia Paasma (volitusega)
30.  Kirti Rebane (volitusega)
31.  Erik Aibast (volitusega)

 Lisa 2 - põhikiri